^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

План заходів по забезпеченню реалізації антикорупційного законодавства України у вкладеному файлі.

План заходів щодо поширення антикорупційних знань серед працівників та учнів Березнівської гімназії (на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») у вкладеному файлі.

Затверджено
наказом № 5 від
10 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
Березнівської гімназії Березнівської районної ради Рівненської області імені Миколи Буховича

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Березнівської гімназії Березнівської районної ради Рівненської області імені Миколи Буховича (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора Березнівської гімназії Березнівської районної ради Рівненської області імені Миколи Буховича (далі – Березнівська гімназія).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.
Уповноважена особа підзвітна директору Березнівської гімназії.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає окремим працівникам Березнівської гімназії роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Березнівської гімназії, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Березнівської гімназії, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти директора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
7) веде облік працівників Березнівської гімназії, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Березнівської гімназії до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:
1) отримувати від працівників Березнівської гімназії інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;
2) отримувати від працівників Березнівської гімназії усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
3) ініціювати перед директором Березнівської гімназії питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
Уповноважена особа Березнівської гімназії під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Березнівської гімназії, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Березнівською гімназією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
2) внутрішнього аудиту Березнівської гімназії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор Березнівської гімназії сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.